ક્રિયાત્મક સંશોધન


ક્રિયાત્મક-સંશોધનનાં નમુના(સાભાર http://omarmik.blogspot.in)

અહીં આપેલ ક્રિયાત્મક સંશોધન જે તે નામ દર્શાવેલ સંશોધકે (તાલીમાર્થીએ) કરેલાં છે. તેમાં ભૂલ હોવાની સંભાવના હોઈ શકે. તમે આ ક્રિયાત્મક સંશોધનનો સંદર્ભ તરીકે ઉપયોગ કરી શકો છો. ઉપયોગ કરતાં પહેલાં એકવાર ચોક્કસ આ ક્રિયાત્મક સંશોધનનું વાચન કરી લેવું. જો ભૂલ દેખાઈ આવે તો તમારે તેનો સુધારો કરી લેવો. 

3 comments:

  1. I want to publish my Action Research on this blog.. pls send your e mail id.i will mail it

    ReplyDelete
  2. Thanks for uploading valuable material for b.ed.

    ReplyDelete